CONDIŢII ŞI REGULAMENT

(Extras din Regulamentul de ordine interioară a Bibliotecii „Pr. Dr. Petru Tocănel”)

Pot beneficia de serviciile Bibliotecii:

-studenţii Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman;

-profesorii Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman;

-alte persoane, în cazuri excepţionale, cu aprobarea directorului bibliotecii.

Serviciile gratuite oferite de Bibliotecă:

-împrumutul de documente la domiciliu sau pentru consultare/utilizare la sala de lectură;

-oferirea de informaţii pentru domeniile înregistrate în bazele de date;

-utilizarea bibliotecii de la distanţă prin telefon, fax, prin accesul on-line la bazele de date (catalogul electronic);

-studierea şi cercetarea documentelor, manuscriselor, cărţilor rare, colecţiilor speciale, hărţilor etc. în original sau facsimile, în săli destinate acestui scop, la cerere şi cu aprobarea directorului;

-informarea şi documentarea bibliografică, pe baza colecţiilor proprii sau din alte biblioteci, utilizând cataloagele şi bibliografiile existente în reţeaua naţională informatizată şi, după caz, în reţeaua internaţională;

-organizarea de programe culturale, evenimente, expoziţii etc.;

-cercetări bibliografice;

-înscrierea la bibliotecă şi eliberarea Permisului de intrare, care asigură calitatea de utilizator de servicii de bibliotecă

Împrumutul cărţilor

Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor săi unele colecţii pe care le pot împrumuta în afara sălii de lectură;

Nu pot fi date spre împrumut la domiciliu cărţi din colecţiile speciale, precum cele din fondul de carte veche, carte rară şi nici din fondul de referinţă: dicţionare, enciclopedii, atlase etc.;

Perioada maximă de împrumut este de 14 zile; în cazul imposibilităţii lecturării documentelor de bibliotecă împrumutate în termenul de 14 zile, stabilit iniţial, se poate prelungi termenul de împrumut cu încă 14 zile;

Prelungirea termenului se face la solicitarea utilizatorilor şi cu cartea „la vedere”.

Cărţile împrumutate vor fi returnate personal;

În caz de pierdere sau distrugere cărţilor, acestea trebuie achiziţionate, dacă se află în comerţ, sau trebuie plătită de 5 ori valoarea lor;

Consultarea documentelor de bibliotecă în sala de lectură şi/sau în spaţiile special amenajate

-accesul în sala de lectură este permis tuturor utilizatorilor care doresc să consulte o carte chiar dacă nu sunt înscrişi pe baza unui permis de utilizator;

-pot fi consultate pe loc şi nu se scot în nici un caz din bibliotecă publicaţiile care fac parte din fondurile Colecţiilor speciale şi Sălii de lectură;

-documentele care fac parte din fondul de „Colecţii speciale” (carte veche, manuscrise, fotografii etc.) se pot consulta numai cu aprobarea conducerii instituţiei şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii;

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii au următoarele drepturi:

-să beneficieze de toate serviciile bibliotecii;

-să solicite asistenţa bibliotecarului în regăsirea informaţiilor prin intermediul cataloagelor tradiţionale şi electronice sau a lucrărilor de referinţă;

-Să reclame bibliotecarului de serviciu orice nemulţumire faţă de serviciile oferite, de organizarea colecţiilor sau de orarul de funcţionare.

Obligaţiile şi conduita utilizatorilor în Bibliotecă şi în Sala de lectură:

-să respecte Regulamentul de ordine interioară a bibliotecii;

-au datoria de a respecta personalul (bibliotecarii, studenţii responsabili) în atitudinea şi cererile pe care le adresează;

-să ofere la înscriere date personale corecte;

-în Sala de lectură trebuie păstrată liniştea; de aceea este interzisă folosirea telefoanelor mobile, ascultarea muzicii, precum şi discuţiile inutile;

-să respecte termenul de împrumut la domiciliu;

-să restituie documentele de bibliotecă în starea în care le-a primit. Este interzis schimbul documentelor de biblioteca între utilizatori;

-să asigure igiena publicaţiilor împrumutate şi să informeze personalul de serviciu asupra îmbolnăvirilor de natură contagioasă;

-Cărţile consultate la sala de lectură trebuie aşezate la raft în ordinea cotelor biblioteconomice;

-În sala de lectură trebuie menţinută ordinea şi curăţenia;

-Calculatoarele din bibliotecă nu vor fi folosite pentru alt scop, decât pentru cel pentru care au fost amplasate.